Algemene zaken

Algemene zaken

Vragen in: 'Algemene Zaken'

Mensen

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het met elkaar leven en met elkaar werken komen mensen echt tot hun recht. De ChristenUnie wil de eenzijdige gerichtheid op het individu ombuigen naar een visie waarin de relaties tussen mensen en groepen onderling centraal staan. Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

 

Naaste

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Met 'naaste' bedoelen wij iedereen waar we mee in aanraking komen.

Samenleving

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

De samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen in gezin of buurt, tussen werkgever en werknemer, tussen politicus en burger, tussen zorgverlener en zorgvrager en tussen mens en natuur.
Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving.

 

Samenwerking

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en scholen. Dat is goed en belangrijk en moet verder versterkt worden. Juist door met elkaar actief bezig te zijn en met elkaar verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie wil vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen, kerken en scholen willen wij werken aan een leefbare gemeente.

 

Verantwoordelijk

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Wij maken ons sterk voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. Dat moet gebeuren tussen mensen en de lokale maatschappelijke organisaties onderling. Ook de gemeentelijke overheid moet daar verantwoordelijkheid voor nemen.

Financiƫn

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

In financiële zin heeft de gemeente een valse start gemaakt. Voor de herindeling was al bekend dat de nieuwe gemeente geen redelijk financieel perspectief had. Het rapport van Deloitte en Touche, resultaat van een onderzoek naar de financiële armslag van de nieuwe gemeente, was hierin zeer duidelijk.
Ook de toekomst zien wij wat dit betreft met zorg tegemoet. Het aantal taken dat de gemeente moet gaan uitvoeren neemt toe (decentralisatie) terwijl de toegekende budgetten in de meeste gevallen ontoereikend zijn.

Gemeentebestuur

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij en het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeenten is het meer dan ooit noodzakelijk dat het gemeentebestuur effectief en krachtdadig kan besturen.
Om dit te kunnen bereiken zijn volgens de ChristenUnie de volgende voorwaarden noodzakelijk.

· Het beleidsprogramma moet zo breed mogelijk worden gedragen door de raad. Hoe meer overeenstemming over het te voeren beleid, des te slagvaardiger kan het college opereren.
Om dit te bereiken worden ook de niet college partijen in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan het beleidsprogramma te leveren.

· Om goed te kunnen besturen is het vertrouwen van de raad in het college van groot belang. Van het college verwachten wij dan ook een open houding naar de raad waarin goede communicatie tussen college en raad het sleutelwoord is.

· Ter voorkoming van "bedrijfsblindheid"en te komen tot stimulering van de creativiteit van de bestuurders stelt de ChristenUnie voor om, uitgezonderd de wettelijke taken van de burgemeester, er bij de verdeling van de beleidsvelden binnen het college op toe te zien dat burgemeester en wethouders maximaal twee periodes een zelfde portefeuille beheren.

Dualisering

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

In de eerste periode van de raad van de gemeente Neder-Betuwe (2002/2006) zijn de eerste stappen gezet om te komen tot de uitvoering van de wet Elzinga die dualisering van de raad voorstaat. De raad heeft daarmee een aantal instrumenten in handen gekregen om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Raadsgriffier

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

De ondersteuning van de raadsgriffier is van uitermate groot belang voor het functioneren van raad en vergaderingen.

Interruptiemicrofoon

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Om het debat nog aantrekkelijker te maken pleit de ChristenUnie voor het gebruik van een interruptiemicrofoon. De raadsleden gaan dan nog bewuster het debat in en het is duidelijker voor de inwoners op de publieke tribune.

Decentralisatie

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Steeds meer taken worden gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de gemeenten. Telkens zal de gemeentelijke overheid moeten nagaan of deze "nieuwe" taken uitgevoerd kunnen worden binnen het gemeentelijk apparaat.

Schaalvergroting

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Soms kan schaalvergroting door samenwerking in regionaal verband een antwoord zijn om extra taken te kunnen uitvoeren. De ChristenUnie is van mening dat samenwerking bevorderd dient te worden mits de gezamenlijke regelgeving niet ten kosten gaat van de eigenheid van de lokale samenleving.

Burger

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

In al het werk van het gemeentebestuur dient de burger centraal te staan. College en raad zijn ten alle tijden verplicht verantwoording af te leggen als daarom wordt gevraagd.
Besluiten moeten altijd kunnen worden uitgelegd. Plannen dienen in een vroegtijdig stadium bekend te worden gemaakt en op alle cruciale beslispunten moet de burger zijn mening kunnen geven. Het organiseren van inspraakavonden levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Spreekrecht

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Het spreekrecht tijdens de raad en vergaderingen moet blijven gehandhaafd. De onderwerpen zijn vrij en hoeven dus niet beperkt te blijven tot de onderwerpen die op de raads- of commissieagenda staan. Er dient gezocht te worden naar een goede manier om op de inspraak te kunnen reageren. Alleen aanhoren en overgaan tot de orde van de dag mag niet voorkomen. Politieke partijen moeten hierin ook een eigen verantwoordelijkheid nemen.

Openbare orde

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Handhaving van de openbare orde is de wettelijke taak van de burgemeester. De gemeenteraad dient deze taak optimaal te ondersteunen. Goed overleg tussen portefeuillehouder en raad is hierbij een voorwaarde.

Zondagsrust

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

De wet op de Zondagsrust wordt onverkort gehandhaafd, ontheffingen van de wet op de Zondagsrust dienen niet te worden verleend. Bedrijfsmatige activiteit op zondag dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Wij zijn ervan overtuigd dat het Bijbelse gebod met betrekking tot de zondagsrust heilzaam is voor alle mensen.

Zeden en prostitutie

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

Prostitutie dient uit de gemeente te worden geweerd. Godslasterlijke en onzedelijke reclame-uitingen worden niet toegestaan

Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

De brandweer dient over voldoende goed opgeleid personeel te beschikken wat op de juiste manier is uitgerust. Bezuinigingen op deze vorm van zorg mag daarom niet plaatsvinden. Opleiding en training vindt structureel plaats.
Het houden van oefeningen, ook in grotere verbanden, dient te worden gestimuleerd.
De gemeente onderzoekt voortdurend mogelijkheden voor regionale samenwerking en werkt mee aan optimalisering van de zorg voor de gehele regio. Rampenplannen moeten regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld op de actuele situatie. Om onnodig zoeken door hulpdiensten te voorkomen worden straat- en nummeraanduidingen duidelijk en op eenzelfde manier aangebracht. 

Rampenbestrijding en Brandweerzorg

Laatst gewijzigd op: 24-03-09

De brandweer dient over voldoende goed opgeleid personeel te beschikken wat op de juiste manier is uitgerust. Bezuinigingen op deze vorm van zorg mag daarom niet plaatsvinden. Opleiding en training vindt structureel plaats.
Het houden van oefeningen, ook in grotere verbanden, dient te worden gestimuleerd.
De gemeente onderzoekt voortdurend mogelijkheden voor regionale samenwerking en werkt mee aan optimalisering van de zorg voor de gehele regio. Rampenplannen moeten regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld op de actuele situatie. Om onnodig zoeken door hulpdiensten te voorkomen worden straat- en nummeraanduidingen duidelijk en op eenzelfde manier aangebracht.