Economische zaken en werkgelegenheid

Economie & werkgelegenheid

Vragen in: 'Economische zaken en werkgelegenheid'

Economisch beleid

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het economisch beleid moet mede ten dienste staan van de opdracht aan de mens om als goede rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te beheren. De overheid ziet er op toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarde voor mensen, dieren en planten.

Rentmeester

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het economisch beleid moet mede ten dienste staan van de opdracht aan de mens om als goede rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te beheren. De overheid ziet er op toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarde voor mensen, dieren en planten.

Economische ontwikkeling

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Economische ontwikkeling is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in onze gemeente. Werkgelegenheid en de mogelijkheid voor mensen om zich te ontplooien draagt bij aan een gezond leefklimaat. Naast enkele grote bedrijven is in onze gemeente het midden- en kleinbedrijf een belangrijke economische factor, deze dient als zodanig te worden gewaardeerd. Het terugdringen van de werkeloosheid ziet de ChristenUnie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. De ontwikkeling van bedrijvenpark "Medel" is voor de regio een prima impuls en motor voor de werkgelegenheid. Wij vinden dat grotere bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen dààr het beste passen.

Werkloosheid

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het terugdringen van de werkeloosheid ziet de ChristenUnie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven.

Ondernemers

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het gemeentebestuur onderhoudt een goed overleg met de ondernemers, om gezamenlijk te komen tot goede ontwikkelingen. De kleinere, over de hele gemeente verdeelde, bedrijventerreinen kunnen dan nog de behoefte van locale, dorpsgebonden bedrijven opvangen. Waar mogelijk mogen deze terreinen beperkt worden uitgebreid.

Uurseconomie, 24

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De economie is er ten dienste van de mensen en niet andersom. Daarom wijzen wij de toenemende ontwikkeling van de 24-uurs economie af.

Landbouw

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

In onze plattelandsgemeente speelt de landbouw een belangrijke rol en dat wil de ChristenUnie graag zo houden. Het verdient aanbeveling om zeer zorgvuldig om te gaan met het (nog resterende) groen in de gemeente, de landbouw kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Verstening

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Verstening van het buitengebied dient te worden tegen gegaan, niet alleen voor het behoud van het open groene gebied maar bebouwing legt ook druk op de toch al zo schaarse landbouwgronden.

Nevenactiviteit boeren

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het moet boeren die naast hun hoofdbedrijf nevenactiviteiten willen ontwikkelen mogelijk gemaakt worden dit ook te realiseren.

Vergunningverlening

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

In goed overleg dient het gemeentebestuur mee te denken en moet de vergunningverlening vlot kunnen worden gerealiseerd.

Laanboomcentrum

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

De laanboomteelt heeft nationale en internationale bekendheid. Deze sector zou naar onze mening gebaat zijn bij een centraal punt van waaruit gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Als er een initiatief op dit gebied uit de sector komt, moet het gemeentebestuur hier positief op reageren en zoveel mogelijk medewerking verlenen.

Hobbyboeren

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

De z.g. kleine of hobbyboeren in onze gemeente leveren, door de verzorging van percelen en het buiten laten lopen van vee, een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid en het landelijke karakter van het buitengebied. De ChristenUnie wil dat door een soepele vergunningverlening deze activiteiten worden gestimuleerd.