Onderwijs

onderwijs

Vragen in: 'Onderwijs'

Levensbeschouwelijk onderwijs

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan hun kinderen. Zij moeten voor hun kinderen een school kunnen kiezen waar de levensbeschouwelijke richting van het onderwijs aansluit bij de opvoeding in het gezin. De overheid waarborgt daarom de toegankelijkheid en bereikbaarheid van door particulieren opgerichte (bijzondere) scholen. De overheid waarborgt voldoende( openbaar) onderwijs en maakt in haar regelgeving geen inbreuk op de identiteit en inrichting van het onderwijs.

Grondwettelijke vrijheid van stichting, richting en inrichting van onderwijs

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Aan de grondwettelijke vrijheid van stichting, richting en inrichting van onderwijs dient door de gemeente volledig recht te worden gedaan door middel van financiële gelijkstelling.

Schoolbesturen en grondslag

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Schoolbesturen hebben het recht om van hun personeelsleden te eisen dat zij de grondslag van de school onderschrijven en dat hun leefwijze daarmee in overeenstemming is.

Grondslag en schoolbesturen

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Schoolbesturen hebben het recht om van hun personeelsleden te eisen dat zij de grondslag van de school onderschrijven en dat hun leefwijze daarmee in overeenstemming is.

Onderwijsachterstandbeleid (GOA)

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) voorziet o.a. in voor een vroegschoolse educatie.(VVE) . De subsidies die hierdoor beschikbaar zijn, worden beschikbaar gesteld aan de peuterspeelzalen en de eerste groepen van het basisonderwijs.

Leerlingenvervoer

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

In de kosten van leerlingenvervoer draagt de gemeente bij, met name minder draagkrachtige gezinnen dienen te worden geholpen. Waar nodig geeft de gemeente voorlichting aan ouders van kinderen die gebruik kunnen maken van de regeling leerling gebonden financiering. Financiële consequenties voor b.v. leerlingenvervoer worden door de gemeente gedragen.

Kinderopvang

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

De ChristenUnie ziet kinderopvang niet als een primaire taak voor het onderwijs.

Verkeersonderwijs

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Verkeersonderwijs aan de jongste verkeersdeelnemers is letterlijk van levensbelang. De scholen zijn verplicht deze lessen te geven.

Leerplichtwet

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

In het kader van de leerplichtwet zet de ChristenUnie in op een actief preventief beleid. Dit beleid moet voortijdige uitval van scholieren zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente heeft regelmatig overleg met een (op te richten) platform van personen en/of organisaties die kunnen signaleren en helpen bij problemen bij voortijdige schoolverlating .

Volwassenen onderwijs

Laatst gewijzigd op: 26-03-09

Onderwijs voor volwassenen wordt door de gemeente gestimuleerd. Samenwerking met ROC is daarin belangrijk.