Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en Milieu

Vragen in: 'Volksgezondheid en Milieu'

Volksgezondheid

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De ChristenUnie staat, ook als het gaat om (volks) gezondheid, voor een grote eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Taken voor de gemeente op dit gebied zijn hoofdzakelijk gericht op:
· het deelnemen aan en mede financieren van organisaties die zich met volksgezondheid bezighouden ( b.v. GGD),
· voorlichting
· preventie
· het creëren en onderhouden van een gezonde en veilige leefomgeving.

Verslavingszorg

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen" neemt de gemeente de volgende maatregelen.
· Voorlichting aan risicogroepen
· Preventief, door het niet toestaan van zaken die verslaving bevorderen zoals gok- automaten en alcoholgebruik door jongeren in jeugdhonken en sportkantines.

Begraven

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De gemeente heeft tot taak te voorzien in goed verzorgde begraafplaatsen. De mogelijkheid tot begraven moet in of bij de verschillende kernen aanwezig blijven.
Cremeren en de daarbij behorende voorzieningen acht de ChristenUnie niet tot een taak van de gemeente. Door hogere overheden verplichte taken moeten worden uitgevoerd.

Milieu

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Er dient een actueel milieubeleidsplan te zijn. De administratie en controle van milieuvergunningen wordt stipt bijgehouden, achterstanden zijn onacceptabel.
Milieu jaarplan en milieu jaarverslag worden jaarlijks aan de gemeenteraad aangeboden.

Milieuvergunningen

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Verhoogde efficiëntie wordt bereikt door controle op milieuvergunningen gelijktijdig te laten verlopen met andere controles ( b.v. gebruiksvergunningen).

Afvalverwerking

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Afvalverwerking dient op de meest milieuvriendelijke manier te gebeuren, composteren heeft de voorkeur boven verbranden, economische motieven mogen hierin niet bepalend zijn.

Leefomgeving

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De gemeente draagt zorg voor een schone en nette leefomgeving.

Milieuvriendelijk gedrag

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De gemeente stimuleert haar burgers tot een milieuvriendelijk gedrag (b.v. afval scheiden) doormiddel van voorlichting.

Verlichting

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

Verlichting dient voor verkeers- of sociale veiligheid. De ChristenUnie werkt niet mee aan verlichting anders dan tot deze doelen. Verlichting voor reclame doeleinden wordt waar mogelijk beperkt (beeldkwaliteitplan).

Alternatieve energievoorziening

Laatst gewijzigd op: 27-03-09

De gemeente werkt mee aan projecten voor alternatieve energievoorziening.