Financien

Financien

Vragen in: 'Financien'

Financiële middelen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Elk beleid van het gemeentebestuur moet zich vertalen in benodigde financiële middelen om alle plannen uit te voeren. Uiteindelijk moeten de verschillende beleidsterreinen centraal tegen elkaar worden afgewogen. De wensen gaan nog steeds boven de mogelijkheden. Juist daarom moeten keuzes en verantwoording helder worden gepresenteerd zoals een goed beheerder betaamt. Uit de voorgaande hoofdstukken kan worden opgemaakt welke keuzes de ChristenUnie maakt.
· Veiligheid
· Zorg voor de zwakke
· Verantwoord beheer van het milieu
staan boven aan onze prioriteitenlijst.

Decentralisatie

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Door decentralisatie van overheidstaken komen de gemeenten steeds meer onder druk te staan, immers bij de meeste taken die worden overgeheveld naar de locale overheid worden onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Financiële keuzes

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

De ChristenUnie zal, als er financiële keuzes zijn veiligheid voor de burgers, zorg voor de zwakken en een verantwoord milieubeleid voorrang geven.

Programmabegroting

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

De programmabegroting is een goed beleidsstuk om op te sturen. Deze raadsperiode wordt gewerkt aan optimalisering van de programmabegroting

Leges

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

In principe zijn leges voor door de gemeente geleverde diensten kostendekkend. Uitzondering kan worden gemaakt als door een hoge legesheffing activiteiten die tot het algemeen nut zijn zouden moeten worden beëindigd.

Financiële ruimte

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Het college zal creatief financiële ruimte moeten proberen te creëren (goed voorbeeld is de regionale aanpak van het inkoopbeleid).Zoeken naar meer efficiëntie blijft een voortdurende opdracht. Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt.

Aanbestedingen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Voor aanbestedingen gelden onverkort de geldende voorschriften. Als hiervan wordt afgeweken wordt dit altijd aan de gemeenteraad gemeld.

Subsidie

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Er wordt verder gewerkt aan een sluitend systeem om subsidie ontvangende organisaties op een goede wijze te controleren op zowel het financiële beleid als op de uitvoering van de taken waarvoor de subsidie is bedoeld. Bij het in gebreke blijven op één van deze terreinen moet het college direct reageren en maatregelen nemen. De raad wordt direct ingelicht.

Gemeentelijke belasting

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

De Burgers mogen gemeentelijke belasting en heffingen in termijnen betalen. Mensen met een laag inkomen kunnen voor een kwijtscheldingsregeling in aanmerking komen.

Verhoging gemeentelijke belastingen

Laatst gewijzigd op: 06-04-09

Verhoging van gemeentelijke belastingen vindt alleen in uiterste noodzaak plaats.