ANBI

Statutaire naam: ChristenUnie Neder-Betuwe
RSIN: 816802233
KvK-nummer: 11057344

Post- en Bezoekadres:

Kollummerlandstraat 6
4051 GX Ochten

Rekeningnumer

NL05 INGB 6470024

Doelstelling 

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie Neder-Betuwe heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Bestuur:   voorzitter: C.Schimmel, Fruitstraat 66, 4041 AJ Kesteren
                  secretaris: R van Manen, Kollommerlandstraat 6, 4051 GX Ochten

Gemeenteraadslid: C van Hattum, Lijsterhof 6, 6669 EG Dodewaard

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Ochten, 22-02-2016

Het jaar 2015 is voor onze kiesvereniging het jaar van de provinciale- en waterschapverkiezingen geworden. We zijn bij de aftrap van de campagne van de provinciale ChristenUnie aanwezig geweest, samen met Harrie Drost die op de verkiezingslijst stond van het waterschap. We hebben flyers en diverse reclame-artikelen uitgedeeld. Tevens hebben we posters in zowel onze als in de gemeente Buren geplakt. Ook hebben we op 12 maart 2015 een campagnebezoek gehad van de provinciale ChristenUnie.

Op 17 maart 2015 vond de voorjaarsvergadering plaats. Hierbij waren 12 leden aanwezig. Voor de pauze werd het officiële gedeelte afgehandeld. Na de pauze kreeg Harrie Drost, algemeen bestuurslid van het waterschap Rivierenland, het woord. Hij heeft het een en ander uitgelegd over het waterschap. Tevens kwam ook de kwestie ‘waterschapverkie-zingen’ aan de orde.

Geschokt waren we door het bericht dat op 10 september de moeder van Kees van Hattum, mevrouw Marritje Johanna Hoogakker, is overleden.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4 maal vergaderd. Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten geweest betreffende de provinciale- en waterschapverkiezingen. Een maal werd vergaderd met de fractie. Tevens zijn er diverse telefonische contacten geweest betreffende de lopende zaken.
Op 1 januari 2015 telde de ChristenUnie Neder-Betuwe 69 leden. Op 31 december 2015 waren er 63 leden.

R. van Manen, Secr. ChristenUnie Neder-Betuwe

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Financieel verslag ChristenUnie Neder-Betuwe 2015

 

Inkomsten

Uitgaven

 

 

 

Giften

800,00

 

Contributie

536,06

 

Onttrekking verkiezeingsfonds

-

 

 

 

 

Bankkosten

 

104,34

Uitgaven verkiezingsprogramma Provincie

 

191,95

Teambuilding Bestuur/Fractie

 

263,45

Huur Vicary 2014/2015

 

161,40

Afscheid Griffier/Fractievoorzitter

 

17,49

Contributie St. Ontmoetingscentrum/KVK

 

3,00

Toevoeging verkiezingsfonds

 

594,43

 

________

________

 

1336,06

1336,06

Verkiezingsfonds

 

 

Saldo 01-01-2015

 

2230,81

Toevoeging verkiezingsfonds 2015

 

594,43

 

 

________

 

 

2825,24

 

 

 

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan: 1x 500: 1x 300:

Overzicht van bijdragen > €4500
N.V.T

Financieel verslag op basis van WFPP

Jaarverslagen eerdere jaren

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2014