Verkiezingsprogramma

Waardevol Neder-Betuwe

ChristenUnie Neder-Betuwe is er voor iedereen. Wij geloven. Niet alleen in God, maar ook in de waarde van jou als inwoner van de gemeente Neder-Betuwe. Wij geloven dat iedereen waardevol is. Iedereen heeft iets bij te dragen, hoe klein dat soms ook kan zijn. En wij willen van waarde zijn voor alle inwoners van onze mooie gemeente.

Waar hechten wij waarde aan?

1. Zorg voor elkaar
De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde en saamhorigheid. Het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor maatwerk door passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie wil in Neder-Betuwe bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet!

Waardig en waardevol ouder worden:
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd. We mogen nooit accepteren dat mensen zich vanwege bijvoorbeeld eenzaamheid overbodig voelen. Wat ons voor ogen staat is een samenleving waarin voor ouderen in de gemeente Neder-Betuwe een betekenisvolle plaats is. Daarom zetten we ons in voor de ouderen(zorg) en mantelzorgers.

Inclusieve samenleving:
Voor de ChristenUnie is algemene toegankelijkheid de norm. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Neder-Betuwe om zo daadwerkelijk stappen te maken naar een inclusieve samenleving. Iedereen is waardevol!

2. Een leefbare en duurzame toekomst voor onze dorpen
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk
, dat is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie wil hiervoor starters een steuntje in de rug geven, zorgen voor voldoende passende huurwoningen en zorgen voor voldoende ruimte voor particuliere (nieuw)bouw in elke kern van onze gemeente. Hierbij moet aandacht zijn voor onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er namelijk een plan zijn hoe de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt.

Investeren in de dorpen en wijken blijft hierbij belangrijk. Neder-Betuwe is een groeigemeente en de ChristenUnie is ervoor dat er ook de komende jaren in elk dorp gebouwd blijft worden. Dit betekent wel dat onze voorzieningen in de gemeente, zoals winkel- en speelvoorzieningen, op peil moeten blijven. De ChristenUnie wil energie steken in het ontwikkelen van projecten in de openbare ruimte, samen met inwoners, bedrijven en winkeliers. Samen maken en houden we onze gemeente leefbaar!

3. Een veilige en gezonde samenleving
ChristenUnie Neder-Betuwe staat voor een veilige en gezonde samenleving! Een veilige en gezonde samenleving is voor iedere inwoner van Neder-Betuwe waardevol. Als inwoner van de gemeente Neder-Betuwe willen we veilig kunnen leven. In Neder-Betuwe moet daarom geen plaats zijn voor onder andere criminaliteit, onveilige verkeerssituaties en verslavingen. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en de ChristenUnie wil hierin haar hart tonen voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Ook zien we dat het aantal leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals overgewicht en diabetes, toeneemt. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. We willen dat onze jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Hiervoor gaat de ChristenUnie zich in Neder-Betuwe hard maken voor een Gemeentelijk Preventieakkoord dat uiteindelijk moet leiden tot een gezond en vitaal Neder-Betuwe.

Doe je met ons mee voor een waardevol Neder-Betuwe? Geef je geloof een stem!