Introductie

Welkom op de Website van de ChristenUnie-Neder Betuwe

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

In een tijd waarin universele waarden worden herontdekt blijken de Bijbelse waarden verrassend actueel. De ChristenUnie werkt graag mee aan de herontdekking van een gezonde samenleving. Zij streeft dan ook naar een samenleving waarin oog is voor elkaar. Een wereld waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Dit verlangen zoals dat verwoord wordt in het verkiezingsmanifest kan worden samengevat in drie hoofdpunten:

  • Meewerken: Investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten en hen op weg helpen naar werk. Daarnaast willen we investeren in bedrijven en een economie die duurzaam en maatschappelijk verantwoord is.
  • Meeleven: Investeren in dorpen, wijken en steden door bewoners voor bewoners aan de herontdekking van de gezonde samenleving. Investeren in zorg en in wereldwijde veiligheid, mensenrechten, godsdienstvrijheid en armoedebestrijding.
  • Meehelpen: Investeren in gezinnen, scholen en hulpverlening om kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is steeds opnieuw op zoek naar mensen die ons willen steunen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap of donateurschap. Leden kunnen deelnemen aan excursies, interessante cursussen volgen, meelezen met de nieuwsbrief en zij ontvangen het politieke magazine ‘Handschrift'.

De ChristenUnie is ook een biddende partij.

Met uw steun bereiken we meer.

Geschiedenis

Lokale Afdeling

ChristenUnie Neder-Betuwe is op 1 januari 2002 opgericht bij de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren (en de Dienst Openbare Werken Midden Betuwe). Vanaf 1 januari 2000 was er al een nauwe samenwerking tussen de toenmalige “RPF-kiesverenigingen” uit de drie voormalige gemeenten.

In Dodewaard was een RPF-kiesvereniging die nauw samenwerkte met de SGP. De gezamenlijke fractie van SGP/RPF had twee zetels in de Raad van de Gemeente Dodewaard. Deze raadszetels werden ingevuld door de SGP. De leden van de RPF functioneerden binnen de fractie en waren tevens lid van de verschillende commissies in de Gemeente Dodewaard.

Ook in Kesteren was een kiesvereniging van de RPF. Hier werd in samenwerking met de Protestants Christelijke Groepering  ( PCG) tot 1998 één zetel in de raad bezet.

In Echteld was de kiesvereniging van de RPF sinds 1995 actief. Bij de verkiezingen van 1998 werd één raadszetel gehaald. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002, voor de herindeling van de nieuwe gemeente Kesteren, (later Neder-Betuwe) werd één zetel gehaald.

Structuur

Lokale Afdelingen
De ChristenUnie is een landelijk verband van Lokale Afdelingen. Daarvan zijn er zo’n 215 in Nederland. Wanneer u lid bent van de ChristenUnie, bent u formeel lid van een Lokale Afdeling. Samen vormen de Lokale Afdelingen de landelijke partij.

Klik hier voor een overzicht van de Lokale Afdelingen


Provinciale Afdelingen
De provincie is de schakel tussen het gemeentebestuur en de rijksoverheid. De ChristenUnie is op provinciaal niveau georganiseerd in 12 Provinciale Afdelingen. De Provinciale Afdelingen is het samenwerkingsverband van alle Lokale Afdelingen in een provincie. De Provinciale Afdelingen bevorderen de realisatie van de doelstellingen van de ChristenUnie op provinciaal niveau.

Klik hier voor een overzicht van Provinciale Afdelingen


Unie- en Ledencongres

De Lokale Unies zijn de leden (in de zin der wet) van de ChristenUnie. Het Uniecongres is de algemene ledenvergadering van de partij. Op dit Uniecongres hebben afgevaardigden van de Lokale Unies, van de jongerenorganisatie Perspectief en van de Bestuurdersvereniging spreek- en stemrecht.

Naast het Uniecongres kent de ChristenUnie het Ledencongres. Het Ledencongres is een landelijke vergadering van leden van de lokale afdelingen. Ieder individueel lid heeft spreek- en stemrecht op zo’n vergadering en kan daardoor rechtstreeks meepraten en meestemmen over de politieke koers van de partij.


Landelijk Bestuur
De partij wordt bestuurd door het Landelijk Bestuur.

Partijbureau
Op het Partijbureau in Amersfoort zitten de ondersteunende diensten van de ChristenUnie. Vanuit dit kantoor wordt het partijblad gemaakt, de permanente campagne gevoerd en cursussen georganiseerd. Tevens verzorgt het bureau de financiële administratie en de ledenadministratie. Ook het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in het Partijbureau